Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Erasmus+

Ogólne informacje o projekcie "Upcycling – a project from bottom to top" i mobilności realizowanych w czasie jego trwania.

1. Projekt realizowany jest na podstawie umowy finansowej nr 2020-1-PL01-KA229-082321_1 zawartej w dniu 22.10.2020 r. pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, działającą w imieniu Komisji Europejskiej a Gminą Bieruń, będącej organem prowadzącym dla beneficjenta – Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu. 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu
Erasmus+, w sektorze Edukacji szkolnej.
3. Partnerami Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu są szkoły:

 • Aksu Sehit Hakan Gemici Ortaokulu w Giresun (Turcja)
 • 24 Dimotiko Scholio Thessalonikis w Salonikach (Grecja)
 • Osnovna skola Dobrise Cesarica w Zagrzebiu (Chorwacja)
 • IES de Catabois w Ferrol (Hiszpania)
 • Agrupamento de Escolas de Pedome w Pedome (Portugalia)

4. Projekt trwa 24 miesięcy, realizowany jest od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r.
5. W ramach programu zaplanowano wyjazdy do wszystkich krajów partnerskich.
6. Językiem projektu jest język angielski.
7. Głównymi celami projektu są:

 •  dostarczenie uczniom wiedzy na temat różnych materiałów recyclingowych,
 •  zwiększenie motywacji uczniów do recyclingu i upcyclingu,
 •  rozwój kreatywności uczniów.

 

Zasady rekrutacji

1. W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie realizowanym w Szkole
Podstawowej nr 1 w Bieruniu podjęte zostaną następujące działania:

 • Wszyscy uczniowie klas VI – VIII i ich rodzice otrzymają wiadomość przez dziennik
  elektroniczny o celach, zadaniach, terminie i zasadach projektu oraz o terminie spotkania
  prezentującego projekt.
 • Koordynator projektu przekaże najważniejsze informacje o projekcie wszystkim uczniom klas VI – VIII ustnie podczas lekcji.
 • Informacje o projekcie zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły w zakładce
  ,,Erasmus+”, a powiadomienia o spotkaniach będą przekazywane uczniom uczestniczącym w projekcie zarówno ustnie jak i drogą elektroniczną.

2. Do projektu mogą przystąpić wszyscy uczniowie klas VI – VIII, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności związane z recyklingiem i upcyclingiem oraz którzy są zmotywowani do wykonywania zadań projektowych we współpracy ze szkołami partnerskimi. Rekrutacja do projektu będzie się odbywać z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym uczniów z niepełnosprawnościami lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3. Przystąpienie do projektu jest dobrowolne.
4. Uczeń, który chce przystąpić do projektu powinien odebrać od koordynatora deklarację udziału w projekcie, którą wypełnia rodzic/opiekun prawny ucznia. Deklarację można też wydrukować (załącznik nr 1). Wypełnioną deklarację należy złożyć u koordynatora projektu a w czasie zdalnego nauczania w sekretariacie szkoły.
5. Rekrutacja uczniów na poszczególne wyjazdy będzie rozpoczynać się wraz z ustaleniem daty wyjazdu.
6. Za rekrutację uczniów na wyjazdy zagraniczne odpowiedzialny jest zespół rekrutacyjny składający się z dyrektora lub wicedyrektora szkoły, koordynatora oraz co najmniej jednego nauczyciela realizującego zadania projektu.
7. Do wyjazdu zagranicznego zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów, zgodnie z poniższymi kryteriami:

 • wykonanie każdego zadania projektowego (1-6 pkt) – punktacja uzależniona od jakości wykonanego
  zadania i jego terminowości.
 • aktywność miesięczna na stronie TwinSpace projektu (1-6 pkt),
 • zaangażowanie w przygotowanie wizyty gości (1-6 pkt),
 • dodatkowa aktywność związana z realizacją projektu (1-2 pkt).

W przypadku równej liczby punktów między uczestnikami:

 • pierwszeństwo ma uczeń starszy, który może nie mieć okazji pojechać na kolejny wyjazd z powodu ukończenia szkoły (1 pkt).
 • w drugiej kolejności brane jest pod uwagę kryterium zmniejszonych szans (zła sytuacja ekonomiczna, niepełna rodzina, rodzina wielodzietna, niepełnosprawność, etc) – po 1 pkt za każdą wymienioną kategorię.

Jeśli powyższe kryteria w dalszym ciągu nie rozstrzygają, kto z uczniów kwalifikuje się do wyjazdu decyduje losowanie uczniów spośród tych, którzy mają najwyższą i taką samą liczbę punktów.

8. Zespół rekrutacyjny tworzy listę rankingową, na której umieszcza imiona i nazwiska uczniów zakwalifikowanych do udziału w wyjeździe oraz listę rezerwową.
9. Wstępna lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną opublikowane na stronie szkoły i udostępnione w sekretariacie szkoły w następnym dniu roboczym po zakończeniu rekrutacji.
10. Uczniowi przysługuje możliwość wglądu do punktacji przydzielonej przez zespół rekrutacyjny po
wcześniejszym kontakcie z członkami zespołu.
11. W przypadku niezakwalifikowania się uczestnika do wyjazdu, przysługuje mu prawo do wniesienia odwołania w formie pisemnej nie później niż do trzech dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji na wyjazd.
12. Po przeprowadzeniu ewentualnej procedury odwoławczej Komisja Rekrutacyjna opublikuje ostateczną listę uczestników projektu.
13. W przypadku, kiedy uczestnik zostanie zakwalifikowany na podstawie procedury rekrutacyjnej, może odstąpić od chęci wyjazdu. Rodzice/prawni opiekunowie niezwłocznie informują o tym zespół rekrutacyjny.
14. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej z najwyższą ilością punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.
15. Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa będą na bieżąco aktualizowane przez zespół rekrutacyjny.
16. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po zakupie biletów lotniczych rodzic/opiekun prawny ponosi koszty związane z przebukowaniem biletów.
17. W kolejnych wyjazdach biorą udział kolejni uczniowie aktywni w projekcie. Gdy w miarę możliwości finansowych wszyscy aktywni uczniowie wezmą udział w wyjeździe możliwy jest powtórny wyjazd aktywnego ucznia.

 

Obowiązki uczestników projektu

Uczestnik projektu zobowiązuje się do:

 • regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez koordynatora w celu omówienia postępów realizacji projektu;
 • terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań;
 • aktywnego uczestnictwa w projekcie przez cały czas jego trwania;
 • doskonalenia znajomości języka angielskiego;
 • godnego wypełniania obowiązków ucznia/reprezentanta szkoły na forum międzynarodowym.

 

Postanowienia końcowe

1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
2. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a
dotyczących udziału w projekcie decyzję podejmie komisja złożona z dyrektora szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.
3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+

Artykuły